Citáty o lásce z Bible

Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.

1 Korintským 13:4-7


Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.

Jan 15:17


Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

Jan 13:34


Láska nikdy nezanikne.

1 Korintským 13:8


A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

1 Korintským 13:13


Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Koloským 3:14


Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku, kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska.

Římanům 13:8-10


Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Matouš 6:21


Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.

Efezským 4:2-3


Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

1 Jan 4:7-21


Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte.

2 Jan 1:5-6


Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

Jan 14:15-16


Tato naděje není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.

Římanům 5:5


Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám.

1 Tesalonickým 3:12


Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: „Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“ Ježíš mu řekl: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Matouš 22:34-40


Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že za nás Kristus umřel, ještě když jsme byli hříšníci.

Římanům 5:8


Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

Matouš 6:24


Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.

Galatským 5:22-23


Citáty o lásce z Bible – Obrázky

Biblické citáty o lásce

Biblický citát o lásce

Citát z bible na téma láska

Citát z bible o lásce

Láskyplné citáty z bible


Citáty o lásce z bible

Krátce o citátech o lásce z Bible

Citáty o lásce z Bible jsou z logiky věci velmi specifickou kategorií. Často se odvolávají k víře v Boha a ke křesťanským hodnotám. Je tedy zcela samozřejmé, že jejich obsah a forma nemusí být pro všechny z nás takříkajíc stravitelná, respektive alespoň ne ve všech případech. Na druhou stranu ne všechny v sobě nesou natolik silné náboženské zabarvení, aby se nelíbily, nebo nepřinášeli jistou míru poučení i pro nevěřící. Je však pravdou, že tyto citáty o lásce asi budou vyhovovat spíše menšímu publiku, a proto zkuste navštívit třeba kategorie nejslavnější citáty o lásce, citáty o lásce pro kluka či citáty o lásce pro holku. Určitě si nakonec vyberete ten pravý.